МЕНЮ
Вашата количка

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
ХЕНДИСИМО

 

 

Общи Положения

Данни за Доставчика

Характеристики на електронния магазин
Използване на електронен магазин

Продукти и услуги

Сключване на договор

Технически стъпки за сключване на Договор за покупко-продажба

Доставка на продукта

Връщане на продукт

Отговорност

Непреодолима сила

Политика за защита на личните данни

Спорове

Прекратяване

Заключителни разпоредби

Дефиниции


I. Общи положения

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Хендсимо“ ЕООД, гр. София, ул. п.к.1729, район Младост, ж.к. „Младост“ 1а, ул. „Анна Ахматова“, бл. 536 а, ет. 5, ап. 18, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу и ПОЛЗВАТЕЛ/И, на електронния магазин www.handisimo.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

Онлайн магазин www.handisimo.com е собственост на „Хендисимо” ЕООД, ЕИК 205521653, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1729, район Младост, ж.к. „Младост“ 1а, ул. „Анна Ахматова“, бл. 536 а, ет. 5, ап. 18.

Чл. 2. С настоящите общи условия се определят общите положения, при които Клиент може да използва Интернет страницата/ Съдържанието/ Услугите, когато не е налично друго валидно споразумение между Доставчика и Клиент.

Чл.3. Използването, включително, но не ограничено до достъп, посещение и разглеждане на Интернет страницата/ Съдържането/ Услугите предполага, че Клиентът се придържа към настоящите Общи условия, освен в случаите, когато за използване на даденото съдържание има упоменати специални условия.

Чл.4. Достъпът до Съдържанието/ Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.handisimo.com.

Чл.5. Ако Клиентът не е съгласен или реши да оттегли своето съгласие с настоящите общи условия:

(1). Клиентът трябва да уведоми Доставчика за това и да изтрие клиентския си профил. Уведомяването става по един от начините за комуникация, които са посочени в настоящите общи условия или по друг начин, който Клиентът и Доставчикът са използвали в отношенията помежду си.

(2). Клиентът не може едностранно да оттегли съгласието си, докато не изплати всички дължими на Доставчика суми.

(3). Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Доставчика и оттегли съгласието си в момент на осъществяване на Поръчка, Доставчикът ще прекрати поръчката, като Клиентът трябва да заплати направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.

(4). Оттеглянето на съгласието на Клиента с настоящите общи условия има действие занапред.

(5). С изтриването на профила си Клиентът се отказва от достъп до Услугите, който Доставчикът предлага чрез своята Интернет страница, както и от всякаква друга комуникация с дружеството във връзка с предлаганите на Интернет страницата Услуги. Доставчикът не носи отговорност за последиците, които настъпват за лицето в резултат на отказа му.

(6). Доставчикът има право да изтрие от своята база данни цялата информация, свързана с лицето, което е изтрило клиентския си профил.

(7). Интернет страницата може да се използва само от лица, навършили 18 години. Със създаването на Клиентски профил Клиентът декларира, че е навършил 18 години.

(8). Клиентът е длъжен да предоставя само верни данни при създаването на Профила си и при последващите му изменения. Той отговаря за претърпените от Доставчика и Партньорите му вреди, в резултат от предоставянето на неверни данни.

(9). Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 6. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Хендисимо“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление гр. София;
3. Адрес за упражняване на дейността:
ж.к. „Младост“ 1а, ул. „Анна Ахматова“, бл. 536 а, ет. 5, ап. 18;

4. Данни за кореспонденция: гр.София, ж.к. „Младост“ 1а, ул. „Анна Ахматова“, бл. 536 а, ет. 5, ап. 18, e-mail: office@handisimo.com;

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205521653

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл.7. Доставчикът публикува на Интернет страницата пълни и точни данни за своята идентификация и за начините за осъществяване на контакт с него от страна на Клиента.

Чл.8. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът позволява на Доставчика да се свърже с него по посочените там начини, включително и по електронен път.

Чл.9. Достъпът до Интернет страницата, изпращането на имейл известия и други съобщения до Доставчика се извършва електронно, чрез телефон или всякакви други налични за Клиента средства. Използването на съответното средство за комуникация от Клиента се смята за съгласие от негова страна Доставчикът да осъществява контакт с него по съответния начин.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 10. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.handisimo.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
Чл. 11. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 12. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.13. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл.14.(1) Със създаването на Клиентски профил на Интернет страницата, Клиентът се съгласява да получава брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други от Доставчика, включително по електронен път или на хартия на пощенския адрес на Клиента. Създаването на клиентски профил ще се счита за отмяна на всички изрично заявени несъгласия за получаване на електронна или писмена кореспонденция, брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други подобни от Доставчика.

(2) Клиентът може да се откаже да получава брошури и/ или известия по всяко време чрез използване на специалната интернет връзка.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл.15. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

 

V.           ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

 

Чл.16. (1) Достъп до предоставяните от Доставчика Услуги и до предлаганите от него продукти има всеки, който е създал свой Профил на Интернет страницата.

(2) Доставчикът може да ограничи достъпа до продукти и услуги на даден Клиент с оглед на неговото поведение, като това не може да се тълкува като проява на дискриминационно отношение от страна на Доставчика.

(3) Информация за продукти и услуги

 1. Доставчикът публикува на Интернет страницата информация относно предлаганите от него продукти и услуги към съответния момент, техните специфики и цена.
 2. Всички цени на Интернет страницата са в български лева (BGN), включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и са актуални към деня на поръчката.
 3. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN).

(4) Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой  няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия.

(5) Доставчикът не гарантира наличността на никой продукт/услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

 

VI.         СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Чл.17.(1) Представянето на продукти и услуги на Интернет страницата представлява публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон от страна на Доставчика да се направи предложение за сключване на договор в съответствие с поканата. То не представлява предложение за сключване на договор от страна на Доставчика.

(2) Доставчикът не носи отговорност, ако към момента на Поръчката не е останала наличност на избрания от Клиента готов продукт или на материалите, необходими за изработването на продукт по поръчка. В този случай Доставчикът уведомява Клиента, че няма наличност по установения между тях метод за комуникация.

Чл.18.(1) Клиентът може да поръча предлаганите от Доставчика продукти по всяко време само чрез Интернет страницата.

(2) С изпращането на своята поръчка Клиентът прави предложение на Доставчика за сключване на договор за покупка на определена стока или за изработването на определен продукт по зададени от Клиента спецификации.

(3) Доставчикът е длъжен да изработи поръчания от Клиента продукт съобразно съдържащите се в Поръчката спецификации, а Клиентът е длъжен да приеме и да плати продукта, изработен в съответствие със зададените от него в Поръчката спецификации.

(4) Цената на продуктите и услугите е, която е посочена по време на Поръчката. Доставчикът не може да промени цената след този момент, освен в случай, че Клиентът промени спецификациите на изработвания продукт, тази промяна бъде изрично одобрена или приета от Доставчика и промяната налага увеличение на цената.

Чл.18 Начин на плащане: наложен платеж, по банкова сметка

Чл.19 Доставчикът не е длъжен да приеме отправеното до него предложение за сключване на договор, когато има основателни причини за отказа си. Основателни причини могат да бъдат – изчерпването на наличността на поръчаната стока или материалите за нейното изработване; невъзможността продуктът да бъде изработен в съответствие със зададените от Клиента спецификации; предоставената от Клиента информация на Профила му е непълна или невярна; Клиентът не е изпълнил изскуемо задължение за плащане към Доставчика или е нарушил други произтичащи задължения и др. Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента, че не приема предложението му в срок до 30 дни и да му възстанови предплатените суми, ако има такива.

Чл.20 Договорът се счита сключен в момента на завършване на поръчката. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката. Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.

Чл.21 Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на готовия продукт, се заплащат от Клиента.

VII.       ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 22. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 23. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин
.

 

VIII.     ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

 

Чл.23.(1) Клиентът има възможност да избира от начините на доставка на закупените/ изработените продукти, посочени от доставчик на Интернет страницата.

(2) Времето за доставка при поръчка за изработване на продукт се определя в зависимост от необходимото време за изработване на избрания от Клиента продукт. Когато е направена поръчка за готов продукт, срокът за доставка е до 3 работни дни от сключване на договора.

(3) Рискът от погиване на предмета на доставката преминава върху Клиента в момента на предаването му от доставчик на съответната куриерска компания. Клиентът не може да търси отговорност от Доставчика за промени и повреди в продукта, настъпили по време на транспортирането му.

(4) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Клиента адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.handisimo.com  и Клиента.

(5) Стоката се предава на адреса за доставка на Клиента или на трето лице- представител на Клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиента или третото лице - представител на Клиента подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
(6) Доставчикът се задължава: да прехвърли на Клиента фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

IX. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Чл.24. (1) Когато Клиентът е потребител, той има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка за готова стока в срок от 7 работни дни от получаване на продукта. В този случай за сметка на Клиента са и разходите, свързани с връщането на продукта на Доставчика. Клиентът не разполага с това право, ако е направил поръчка за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Клиента.

(2) Клиентът е задължен да информира Доставчикa за своето намерение да върне закупените продукти, в рамките на 5 работни дни след получаването на продуктите и/или услугите.

(3) Клиент, който извести Доставчикa в съответствие с горната точка трябва да върне съответния продукт на Доставчикa не по-късно от 5 дни от подаването на известието, в противен случай Доставчикът ще счете искането за връщане за оттеглено.

(4) Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки до връщането им, в противен случай отговаря за повреждането им. Той трябва да върне продукта в оригиналната му опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

(5) В този случай, Доставчикът се задължава да възстанови стойността на продукта, в рамките на 30 дни, считано от датата, на която потребителят е върнал продукта/ите.

 

X.ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.25.(1) Доставчикът не носи отговорност за действията на трети лица, които неправомерно използват Съдържанието.

(2) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието.

(3) Доставчикът не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

(4) Доставчикът не е отговорен за никакви вреди, ако те са настъпили при неспазване на настоящите Общи условия.

(5) Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не одобрява изработения продукт, поради грешно зададени в поръчката размери и други спецификации.

(6) Доставчикът не носи отговорност за евентуални разлики между действителния цвят на продукта и показаният на екрана на Клиента, които произтичат от характеристиките на техническите средства, които той е използвал за достъп до Интернет страницата.

(7) Последиците от евентуално неточно изпълнение на договор от страна на Доставчика се уреждат съгласно общите правила на гражданското законодателство, а когато клиентът е Потребител – приложение намират разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

 

XI.         НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

 

Чл.26.(1) Всяка страна по сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, когато неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за преодоляването му и за ограничаване на последствията му.

(3) Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди. 

 

XII.       ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл.27.(1) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(2) Доставчикът събира лични данни от Клиентските профили на Интернет страницата само със съгласието на Клиента и ги използва за следните цели:

           1. Осигуряване на Клиента на достъп до Съдържанието и предоставяните Услуги.

2. Осъществяване на контакт с клиента във връзка със сключването на договор за продажба на предлаганите стоки или договор за изработка на продукт по поръчка на Клиента.

3. Изпращане на брошури и/ или известия по електронен път.

4. Статистически цели.

(3) Създаването на Профил на Интернет страницата се счита за съгласие на Клиента, Доставчикът да събира и обработва личните му данни.

(4) Доставчикът може без съгласието на Клиента да събира други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до Интернет страницата и могат да бъдат използвани за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите.

(5) Клиентът има право да се противопостави на събирането и обработването на личните му данни от Доставчика и да изиска те да бъдат изтрити. По този начин Клиентът оттегля съгласието си и се отказва от всякакви права, описани в него. Оттеглянето на съгласието на от Документа не може да има за последица отпадане на правата, които Доставчикът е имал спрямо Клиента или за погасяване на задължения, които Клиентът има към Доставчика.

(6) Клиентът може да промени предоставените от него лични данни по всяко време, в съответствие с изискването за истинност на предоставените данни.

(7) Доставчикът се задължава да използва личните данни на Клиента само за настоящите  цели и да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, предвидени в закона при наличие на искане от компетентен държавен орган.

(8) Доставчикът не отговаря за извършени от трети лица противозаконни действия, които са довели до компрометиране на сигурността на сървъра, съхраняващ личните данни на Клиентите.

(9) Следните действия, ще бъдат считани за опит за злоупотреба с Интернет страницата или Съдържанието. Срещу лицата, които са ги извършили, ще бъдат предприети предвидените в закона действия:

1.  опит за достъп до данни за друг Клиент;

 1. промяна на съдържанието на Интернет страницата или на съобщение, изпратено от Доставчика към неговите Клиенти;
 2. повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;
 3. предоставяне на достъп или споделяне с трети лица на Съдържание, изпратено от Доставчика към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

Доставчикът не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства конфиденциална информация, данни за банкови сметки, банкови карти или персонални пароли. Изключение са само случаите, когато данните са необходими за издаване на фактури на Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, твърдящи че представляват Доставчика, да предостави конфиденциална информация.Клиентът се задължава да информира Доставчика при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

 

XIII.     СПОРОВЕ

 

Чл.28 Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Доставчик, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство. 

 

 

XIV.     ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Настоящите  общи условия  и договора на Ползвателя  с Доставчика  се прекратяват в следните случаи:

  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  6. в   случай   на   заличаване   на   регистрацията   на   Ползвателя   в   сайта   на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

 

XV.       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.30 Доставчикът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

Доставчикът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Чл.31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.33. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.06.2019 г.

XVI.ДЕФИНИЦИИ

Интернет страница - само домейнът www.handisimo.com

Доставчик – Хендисимо ЕООД, ЕИК 205521653, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1729, район Младост, ж.к. „Младост“ 1а, ул. „Анна Ахматова“, бл. 536 а, ет. 5, ап. 18.

Партньори - търговски дружества, с които доставчик е сключило договори обслужващи дейността му по предоставяне на услугите и/или продуктите, чрез Интернет страницата.

Услуга - Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува изработени предварително и в цялост продукти или да поръчва на Доставчика изработката на продукти по избрано от него съчетание между зададени от Доставчика активни елементи и формирано съобразно на собствените му нужди и предпочитания, използвайки само електронни средства.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на едно лице да достига до ограничени активни части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите.

Клиент – физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до Съдържанието и Услугите след създаването на Клиентски профил.

Документ – настоящите общи условия, с които Клиентът се съгласява, създавайки свой Клиентски профил.

Договор за продажба или изработка от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на публична покана от страна на доставчика /доставчик/ до Клиентите като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на поканата до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Изпращане на поръчката – моментът, в който Клиентът детайлизира избора си съобразно с предлаганите от Доставчика услуги/продукти и по указания от използвания интерфейс начин отправи предложение за сключване на договор от разстояние съобразно с представеното от Доставчика предложение.

Завършване на поръчката – моментът на сключване на договор от разстояние. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката. Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.

Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или предоставяне на услуга, от страна на доставчик към Клиент .

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

 

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.06.2019 г.

 

 

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се приемате използваните от нас 'бисквитки'.